W Kościele | Wydane 2010/08/08

Pr Andrew Kapusi

Pisze Bogusław Kot
Świątynia niebiańska w nauce adwentystów

Img_0211wk_original

 

Pr A Kapusi
Audio player will not be visible in the editor.
Do not centre or colour this content, as it will be done automatically.

Pr Andrew Kapusi – na jęz. polski tłumaczy Tadeusz Jadczuk

Świątynia niebiańska to unikalna nauka kościoła adwentystów. W Starym Testamencie czytamy, że sam Bóg wyznaczył miejsce, gdzie miał przebywać z ludem izraelskim: „I wystawią mi świątynię, abym mieszkał pośród nich.” 2 Mojż. 25,8.

Sama świątynia nie znaczy nic, jest to tylko pomieszczenie czy budynek, ale ludzie tworzą świątynię, w której Bóg chce przebywać.

Dlaczego Jezus przyszedł na tą ziemię? – aby uniewinnić imię Boże, a nas uczynić kapłanami Boga. Nauka o świątyni niebiańskiej jest powiązana mocno z Apokalipsą Jana:  „Łaska wam i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi oraz od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, wiernego Świadka, Pierworodnego spośród umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów oraz uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga, swego Ojca...”

Apokalipsa 1, 4 - 6.

„Nasi przodkowie karmili się na pustyni manną, jak napisano: Dał im do spożycia chleb z nieba. Jezus im odrzekł: ‘Uroczyście zapewniam was: To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Prawdziwy chleb z nieba daje wam Ojciec. Bożym chlebem jest Ten, kto zstępuje z nieba i daje światu życie.” Ew. Jana 6, 31 – 33.

Mamy światu głosić o Jezusie Najwyższym Kapłanie, Jego służbie na ziemi i w świątyni niebiańskiej – mamy głosić także o sądzie! „Lecz On mu odpowiedział: ‘ Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Boga.” Ew. Mateusza 4, 4.

Kościoły celebrujące muszą zmienić sposób służenia i głoszenia! Czy wolno omijać naukę o sądzie?

„A ze świątyni wyszło siedmiu aniołów, którzy trzymali siedem plag. Byli ubrani w czysty, błyszczący len i przepasani na piersiach złotymi pasami. Jedna z czterech istot żywych dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz, pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. Od chwały Boga i jego mocy świątynia napełniła się dymem i nikt nie mógł do niej wejść, aż spełni się siedem plag siedmiu aniołów.” Apokalipsa 15, 5 – 8.

„Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata.” Ew. Mateusza 28, 20

„Niech wasze serca się nie trwożą. Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań; gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Teraz idę tam, aby przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to znowu powrócę i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie Ja jestem.” Ew. Jana 14, 1 – 3.

                                                                                        „pilny słuchacz”

W Kąciku dla dzieci ciekawą historię opowiedziała Sarah Lobegeigeir

Img_0208wk_original

Kazanie upiększyła śpiewem Monika, córka pr. Kapusi. 

Img_0237wk_original

Komentarze