W Kościele | Wydane 2008/08/20

Zapomniane siedem gromów

Spojrzenie naukowca na niektóre zagadnienia biblijne.

O autorze

Dr Ron Nielsen MSc, DSc, FAIP, MNYAS, MAAAS, urodził się w Polsce i zdobył wykształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim, który jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie. Po ukończeniu studiów, pracował w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, gdzie prowadził pionierske badania w dziedzinie reakcji jądrowych używając pierwszy w Polsce akcelerator cyklotronowy. Jego pierwszy eksperyment dotyczył polaryzacji nautronów z reakcji strippingu deutronów. Dr Ron Nielsen zapoczątkował i prowadził badania bezpośrednich reakcji jądrowych na Wydziale Fizyki Jądrowej w Australijskim Narodowym Uniwersytecie w Canberze i pracował jako wizytujący profesor w instytutach badań jądrowych w Europie.

Opublikował on wiele swoich prac w specjalistycznych międzynarodowych czasopismach naukowych, odbył dwie tury prowadząc wykłady w instytucjach badań jądrowych w Europie i USA, wygłosił wiele wykładów w Australii i za granicą i uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych, prezentując wyniki swoich badań. Pod Jego kierownictwem, wielu kandydatów prowadziło badania naukowe, otrzymując tytuły doktorskie w dziedzinie fizyki jądrowej.

Dr Nielsen jest członkiem Australijskiego Instytutu Fizyki, aktywnym członkiem Akadamii Nauk w Nowym Jorku i członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia dla Postępu Nauki. Jest on też prezenterem programów radiowych na tematy nauki i technologii.

PO Box 178, Bond University, QLD, 4229, Australia (Email)


Zapomniane siedem gromów

Dr Ron Nielsen


I widziałem drugiego Anioła mocnego, zstępującego z nieba, obłokiem odzianego, a na głowie jego była tęcza, a oblicze jego jako słońce, a nogi jego jako słupy ognia.
A miał w ręce swojej książeczki otworzone i postawił nogę swoją prawą na morzu, a lewą na ziemi.
I zawołał głosem wielkim, jako lew ryczy; a gdy przestał wołać, mówiło siedm gromów głosy swoje.
A gdy odmówiło siedm gromów głosy swoje, miałem pisać; alem usłyszał głos z nieba, mówiący do mnie; Zapieczętuj to, co mówiło siedm gromów, a nie pisz tego.
Tedy Anioł, któregom widział stojącego na morzu i na ziemi, podniósł rękę swoją ku niebu.
I przysiągł przez Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo, i to, co w niem jest, i ziemię i to, co na niej jest, i morze, i to, co w niem jest, że czasu już nie będzie. (Obj. 10:6 BG)

Nie posiadamy wystarczającej wiadomości na temat tego zagadkowego fragmentu Biblii. Wiemy tylko, że musi się on odnosić do jakiegoś ważnego wydarzenia. Nigdy nie zamierzałem wyjaśnić tych tekstów ani też starać się je dopasować do z góry przyjętych zalożeń, ale przypomniałem sobie o nich w całkiem niezwykłych okolicznościach, które postaram się opisać. Wiele lat temu zaproszony zostałem do wygłoszenia w Melbourne publicznych wykładów o tematyce środowiskowej. Zagadnienia środowiskowe nie należą do zakresu mojej pracy naukowej. Moją dziedziną jest fizyka jądrowa, ale zawsze interesowałem się także innymi dziedzinami nauki, a nauka o środowisku jest jedną z nich. Ponadto, zostałem wychowany w domu chrześcijańskim, gdzie Biblię nie tylko się czytało, ale także każdego dnia studiowało. Ten zbiór starych zapisów, gdy odpowiednio użyty, ma wiele do zaoferowania w kierunku poprawienia życia. Miałem dlatego możliwość doświadczenia tego co najlepsze z dwóch światów: nauki i teologii. Posiadanie szerokiego zakresu informacji nigdy nie zaszkodzi bo nie wiadomo, kiedy się to może przydać.

W roku 1997, wiele lat po moich wykładach w Melbourne, postanowiłem znów odwiedzić dziedzinę nauki o środowisku. Odnowienie mego zainteresowania zostało spowodowane wykładem publicznym na Uniwersytecie Bond na Złotym Wybrzeżu, w Australii.

Na prośbę słuchaczy sporządziłem początkowo krótkie streszczenia zagadnień, o których mówiłem w audycjach radiowych. Później przygotowałem szersze opracowanie pod tytułem „Siedem gromów”.1 Wybrałem ten tytuł, gdyż jak wyjaśnię poźniej, doszedłem wtedy do wniosku, że musi być połączenie między teraźniejszymi, krytycznymi globalnymi wydarzeniami a siedmioma gromami z księgi Objawienia.

Mamy obecnie tak wiele problemów w świecie, że łatwo jest być przez nie oszołomionym, zdezorientowanym i zagubionym. Moim celem sporządzenia drugiego streszczenia dla słuchaczy było opisanie wszystkich obecnych, krytycznych, globalnych trendów i związanych z nimi wydarzeń w sposób prosty, wyraźny i treściwy.

Pierwszym i niezbędnym zadaniem do osiągniecia tego celu było wprowadzenie odpowiedniej klasyfikacji. Gruntem jej były następujące narzucone przeze mnie wymagania: 1. Klasyfikacja musi zawierać jak najmniejszą liczbę pozycji, 2. Każda pozycja musi zawierać wyraźnie odmienną grupę krytycznych wydarzeń, 3. Cała klasyfikacja musi obejmować wszystkie obecne krytyczne globalne trendy i wydarzenia.

W tym czasie nie miałem jeszcze najmniejszego zamiaru łączyć tych tematów z Biblią. Mój cel był czysto praktyczny: uproszczenie zagadnień skomplikowanych i przedstawienie ich w sposób prosty i łatwy do zrozumienia. Tak więc doszedłem do następujących siedmiu grup współczesnych, krytycznych, globalnych wydarzeń:

1. Eksplozja ludności
2. Malejące zasoby ziemne
3. Malejące zasoby wody
4. Niszczenie atmosfery
5. Zbliżający się kryzys energetyczny
6. Upadek socjalny
7. Konflikty i wzrastająca zdolność zabijania

Po zakończeniu tej klasyfikacji zrobiło się już bardzo późno, więc zadowolony ze swej pracy udałem się na spoczynek. Jest rzeczą interesującą jak pracuje nasz umysł. Niespodziewanie, gdy już prawie zasypiałem, w moim umyśle powstało pytanie:

“Czy pamiętasz siedem gromów?”

Moją natychmiastową reakcją było odpowiedzieć pytaniem na pytanie:

“Czy istnieje jakiekolwiek połączenie między moją klasyfikacją i siedmioma gromami?”

Nadzieja na sen pierzchła. Zostałem nagle wyrwany ze świata nauki, w którym żyłem i przeniesiony w dziedzinę teologii. To było tak jakby ktoś uchylił mi drzwi żebym mógł zobaczyć, że za tym pokojem jest jeszcze drugi pokój; lub tak jakbym został przeniesiony w nową sferę; lub też jakbym otrzymał nową perspektywę widzenia.

Spodziewając się, że uda mi się zaprzeczyć jakiemukolwiek połączeniu z Biblią, postanowiłem wstać i zobaczyć czy będę w stanie zmienić moją klasyfikację. Niestety, cokolwiek próbowałem nie prowadziło do lepszego rezultatu i po pewnym czasie stało się jasne, że najlepiej będzie, gdy pozostawię moją klasyfikację w takim stanie w jakim była.

Następnego dnia, nadal sceptyczny i nie przekonany o jakimkolwiek możliwym połączeniu, postanowiłem zasięgnąć opinii Biblistów będąc przekonany, że ich znajomość w tej sprawie przewyższa moją. Sprawdziłem wiele Komentarzy Biblijnych, ale ku memu zdziwieniu nie znalazłem nic konkretnego w tym zakresie z wyjątkiem kilku krótkich wypowiedzi autorki E. G. White. Oto co ona napisała:

Potężny anioł, który udzielał Janowi wskazówek jest nie mniejszą osobowością niż Jezus Chrystus. Jego pozycja z prawą nogą na morzu a lewą na lądzie wzkazuje Jego udział w końcowych scenach wielkiego boju z szatanem.

A, gdy przegrzmiało siedem gromów rozkaz został wydany Janowi, tak jak Danielowi, odnoszący się do małej książeczki: „zapieczętuj to, co mówiło siedem gromów” (Obj. 10, 4). To odnosi się do wydarzeń, które będą miały miejsce w przyszłości i będą objawione w ich kolejności. –E.G. White, Manuscript Releases Tom 1, str. 99, par. 2, Tytuł rozdziału: Daniel and Revelation.

Szczególne światło dane Janowi, wyrażone w siedmiu gromach, było nakreśleniem wydarzeń, które miały być wyjawione w czasie poselstwa pierwszego i drugiego anioła. Nie było dobrze dla ludzi wiedzieć wcześniej o tych rzeczach, ponieważ ich wiara musiała być najpierw doświadczona. Wspaniałe i nowe prawdy mają być ogłoszone według porządku Bożego. Poselstwa pierwszego i drugiego anioła miały być ogłoszone, ale nowe światło nie miało być wyjawione zanim te poselstwa nie spełniły określonego zadania. To jest reprezentowane przez anioła stojącego jedną nogą na morzu, głoszącego pod przysięgą, że czasu już więcej nie będzie. – E. G. White, Manuscript Releases Tom 19, str. 320, par. 3, Tytuł Rozdziału: Jots and Tittles II

Przyjrzyjmy się jeszcze raz opisowi biblijnemu, mojej klasyfikacji, oraz tym komentarzom. Połączmy je razem i zobaczmy czy jest między nimi jakakolwiek zgodność.

 • Według E. G. White, siedem gromów z księgi Objawienia należy rozumieć jako wydarzenia. Z opisu w księdze Objawienia wynika, że muszą to być wydarzenia o szczególnej ważności. Teraz, jeżeli spojrzymy na moją klasyfikację, to zobaczymy, że wszystkie siedem grup bieżących trendów odnoszą się do czegoś co dzieje się obecnie. Jest dlatego jasne, że ta klasyfikacja opisuje siedem grup wydarzeń.

  Następne pytanie jest czy są to ważne wydarzenia? Odpowiedź jest jasna. Wszystkie one są wydarzeniami światowymi, dotyczącymi całej ludności świata i zagrażającymi naszemu istnieniu na tej planecie. Czy jest możliwe znaleźć jakieś inne siedem grup wydarzeń, które były by ważniejsze od tych, jakie zostały wymienione w mojej klasyfikacji i które można by było interpretować jako siedem gromów?

  Następne pytanie jest czy są to ważne wydarzenia? Odpowiedź jest jasna. Wszystkie one są wydarzeniami światowymi, dotyczącymi całej ludności świata i zagrażającymi naszemu istnieniu na tej planecie. Czy jest możliwe znaleźć jakieś inne siedem grup wydarzeń, które były by ważniejsze od tych, jakie zostały wymienione w mojej klasyfikacji i które można by było interpretować jako siedem gromów?

 • Według E. G. White siedem gromów księgi Objawienia, odnoszą się do końcowych scen wielkiego boju. Ludzie zaznajomieni z Biblią wiedzą dokładnie co to znaczy. Dla tych, którzy nie posiadają tej znajomości, ten zwrot oznacza koniec pewnej specyficznej ery, tzn. koniec znanego nam systemu życia na tej planecie. Nie oznacza on koniecznie całkowitej zagłady rodzaju ludzkiego. Wręcz przeciwnie, może on oznaczać początek nowej ery – coś w rodzaju zmiany rządu – która będzie oparta na nowych zasadach oddziaływania między ludźmi i na ich odmiennym stosunku do przyrody.

  Siedem bieżących krytycznych grup globalnych wydarzeń wskazuje na poważne niebezpieczeństwo dla całej ludzkości i często jest interpretowane nawet przez ludzi, którzy nie powołują się na Biblię jako wydarzenia prowadzące do zakończenia naszego bezmyślnego i bezlitosnego traktowania ludzi i przyrody. 2 Wydarzenia te są widziane jako znaki ostrzegawcze, które powinny nas prowadzić do zmiany naszego stylu życia. Wskazują one na końcowy rozdział znanej nam ludzkiej egzystencji cechującej się samolubnym i bezwzględnym postępowaniem i na początek nowego i radykalnie innego rozdziału naszego życia na tej planecie.

 • Określenie czasu wydarzeń opisanych w Obj. 10, 1–6 wydaje się też być więcej niż przypadkowe. Wkrótce po tym jak siedem gromów zaczęło przemawiać, inny anioł ogłosił, że czasu więcej nie będzie.Niektórzy Bibliści tłumaczą ten zwrot jako koniec czasu proroczego. Jeżeli to tłumaczenie jest właściwe, to według opisu biblijnego, koniec czasu proroczego powinien nastąpić wkrótce po rozpoczęciu się krytycznych globalnych wydarzeń.

  Pierwszym punktem mojej klasyfikacji jest eksplozja ludności. Szybki przyrost zaludnienia świata jest czynnikiem, który powoduje i przyśpiesza pozostałe sześć krytycznych wydarzeń.

  Początek globalnej eksplozji zaludnienia i tym samym początek krytycznych globalnych wydarzeń można ustalić na wczesne lata 1800. W mojej książce podaję w jaki sposób do tego dojść. W początkach lat 1800, liczba ludności na naszej planecie wzrosła do pierwszego miliarda, co zostało wtedy określone jako eksplozja ludności. Eksplozja ta trwa nadal, ale są znaki wskazujące na jej zwolnienie. Niestety, mamy już teraz za dużo ludzi na świecie i dlatego zwolnienie eksplozji nie zmieni przebiegu pozostałych sześciu krytycznych globalnych trendów. W chwili obecnej naszą planetę zamieszkuje prawie siedem miliardów ludzi, a w roku 2050 będziemy mieli blisko dziewięć miliardów.

  Biorąc pod uwagę czas początku eksplozji ludności widzimy, że siedem gromów (reprezentowane przez siedem krytycznych wydarzeń w mojej klasyfikacji) rozpoczęło przekazywanie swego poselstwa na początku lat 1800. Jak jest to powiązane z końcem czasu proroczego? Ludzie zaznajomieni z Biblią oraz jej proroctwami twierdzą, że zakończenie czasu proroczego nastąpiło w roku 1844, a więc, jak się spodziewaliśmy, krótko po rozpoczęciu się siedmiu grup krytycznych globalnych wydarzeń, co potrwierdza ich interpretację jako siedem gromów.

  Ta interpretacja siedmiu gromów wyjaśnia nam również dlaczego czas proroczy został zakończony. Odpowiedź jest jasna. Nie mamy czasu proroczego, bo nie jest on nam więcej potrzebny ponieważ siedem gromów już rozpoczęły ‘mówić’. Ktokolwiek zechce ich słuchać, nie będzie miał najmniejszej trudności z rozpoznaniem czasu. Zbliżamy się również teraz szybko do mety i wydarzenia krytyczne następują szybko jedne po drugim Nawet ci ludzie, którzy nie powołują się na Biblię, lecz są obeznani ze współczesnymi krytycznymi globalnymi trendami zdają sobie sprawę, że czas jest krótki.

  Tak na przykład, wielu uczonych używa zwrot okno możliwości żeby podkreślić, że nie pozostało nam teraz dużo czasu by się przeciwstawić szybko wzrastającemu globalnemu kryzysowi. Godnym uwagi jest fakt, że zwrotem tym posługuje się dobrze znana publikacja p.t.Stern Review.3 Nie tak dawno również grupa uczonych, Scientific Expert Group on Climate Change (Naukowa Grupa Specjalistów odnośnie Zmiany Klimatu), opublikowała dokument, w którym stwierdza, że nasze okno sposobności dla rozwiązania problemu zmiany klimatu zamknie się prawdopodobnie około roku 2020 lub może nawet wcześniej.4, 5 Tak więc, jeżeli chcieli byśmy mieć datę, to ją teraz mamy. Nie pochodzi ona od ogarniętych panicznym strachem fanatyków religijnych, ale od rozsądnie myślących naukowców.

 • Podczas, gdy głosy alarmu odnośnie postępu tych krytycznych globalnych wydarzeń rozlegają się na całym świecie, co stało się z tymi, którzy mieli pomóc światu w ich zrozumieniu? Gdzie są biblijni eksperci proroczych wizji?

  Może nie jest to miłe do usłyszenia, ale Biblia zawiera odpowiedź także na to pytanie. Smutnym jest fakt, że wszystkie dziesięć czekających panien nadal twardo śpi (Ew. Mat. 25, 1-13). Upite samochwałą i dumą (Obj.3,17) są one całkiem zaślepione i nieświadome wszystkiego, co się dzieje wokół nich.

Smutnym jest również to, że śpiące panny nie będą miały żadnego wpływu na nikogo. Nie zbudzą nikogo ze snu, nie ostrzegą i nie pomogą. Wprost przeciwnie, to one zostaną obudzone głośnym krzykiem, który przyjdzie z zewnątrz.

Trudno jest sobie wyobrazić głośniejszy krzyk niż mamy w obecnym czasie. Ten głośny krzyk pochodzi od wielu zaniepokojonych pojedyńczych osób jak również od wielu organizacji. Krzyk ten staje się coraz bardziej intensywny. Wszystkie te pojedyńcze osoby i organizacje ostrzegają nasz świat przed możliwym dramatycznym i katastrofalnym zakończeniem wszystkich bieżących krytycznych wydarzeń w ciągu obecnego stulecia.

 • Według E. G. White zwrot ‘zapieczętuj’ użyty w księdze Objawienia nie oznacza że siedem gromów nie będzie nigdy objawione. Wręcz przeciwnie, według E. G. White, znaczenie siedmiu gromów miało być wyjawione w czasie poselstwa pierwszego i drugiego anioła, czyli przed zakończeniem wszystkich bieżących dramatycznych wydarzeń Jeżeli koniec jest rzeczywiście bliski, jeżeli nasza interpretacja Biblii jest właściwa i jeżeli można ufać w to co pisała E. G. White, siedem gromów powinny już tu być i ich znaczenie powinno być objawione. Jeżeli będziemy utrzymywać, że siedem grup bieżących krytycznych wydarzeń nie są siedmioma gromami księgi Objawiena, gdzie one są?

 • Opis z księgi Objawienia sprawia wrażenie nagłości. Jeżeli teraz spojrzymy na obecne krytyczne, globalne wydarzenia, zobaczymy że wszystkie one mają miejsce w wąskim ‘oknie czasu’. Miały one początek zaledwie 200 lat temu, co z punktu widzenia historii ludzkości jest bardzo krótkim okresem czasu. Natężenie tych wydarzeń jest tak wielkie, że większośc z nich ma miejsce w czasie przeciętnego wieku życia człowieka. Na przykład liczba ludzi na świecie wzrosła od dwóch do sześciu miliardów w ciągu zaledwie 70 lat. Możemy się też spodziewać, że krytyczne, globalne trendy dojdą do szczytu i do ich katastrofalnego zakończenia, w drugiej połowie obecnego stulecia. Naprawdę nie pozostało nam już wiele czasu.

  Ci co studiują Biblię i jej proroctwa też twierdzą, że czas jest krótki. Ale tutaj mamy problem. Jeżeli ktoś chciałby utrzymywać, że współczesne krytyczne globalne wydarzenia nie mają nic wspólnego z siedmioma gromami i że te siedem gromów będą ujawnione dopiero w przyszłości, to szybko zaczyna nam brakować czasu.

  Jeżeli jakieś inne siedem gromów ma być objawione w pozostałym nam krótkim odcinku czasu, jaki będzie z nich pożytek? W ciągu zaledwie kilku dekad wszystke bieżące krytyczne wydarzenia zostaną zakończone. W ciągu następnych kilku dekad dowiemy się czy przetrwamy na tej planecie i czy będziemy mieli na niej jakąś przyszłość. Poważne poselstwa zawarte w siedmiu gromach księgi Objawienia nie będą wtedy miały najmniejszego znaczenia. Pełne znaczenie, zarówno ostrzegawcze jak i wskazujące na czas końca, zawarte jest w siedmiu grupach bieżących krytycznych globalnych wydarzeń.

 • Interesujacym jest również, że słowo „gromy” opisuje doskonale charakterstyczne cechy siedmiu bieżących krytycznych globalnych wydarzeń. Wydarzenia w jednej grupie, znajdują często oddźwięk w innych grupach. Wydarzenia są zarówno odosobnione jak i połączone. Tak jak gromy, są one wszędzie, to tu, to tam, raz silniejsze, a raz słabsze, ale ich częstotliwość i natężenie ustawicznie wzrasta. Tak jak gromy, pewne wydarzania trwają dłużej, inne znów krócej. Liczne przykłady mogą być znalezione w mojej książce. Żadna symboliczna ilustracja nie odzwierciedla lepiej współczesnych globalnych krytycznych wydarzeń niż symbolika gromów.

 • Podsumowując, możemy stwierdzić, że jeżeli połączymy wszystkie dostępne nam informacje, naukę, Biblię i komentarze E. G. White, to widzimy doskonałą zgodność. Siedem grup bieżących krytycznych globalnych wydarzeń przedstawia doskonale siedem gromów z księgi Objawienia. Jeżeli pośpimy jeszcze trochę dłużej, wszystko minie.

Żyjemy teraz w wyjątkowym okresie ludzkiej historii. Wiele dramatycznych wydarzeń ma miejsce po raz pierwszy. Prawdą jest, że krytyczne wydarzenia miały miejsce również w przeszłości, ale nigdy przedtem nie niosły one ze sobą zagrożenia dla calej ludności świata. A oto kilka przykładów: 6

 • Po raz pierwszy w historii ludzkości mamy globalną eksplozję ludności 7 Nigdy przedtem nie mieliśmy tak wielkiej liczby ludzi na świecie i nigdy przedtem ich liczba nie wzrastała tak gwałtownie jak w ciągu ostatniego stulecia i ciągle wzrasta. Mamy obecnie znacznie więcej ludzi na świecie niż nasza planeta, w obecnym stanie i przy obecnej naszej gospodarce, może należycie utrzymać.

 • Po raz pierwszy w historii ludzkości, większość ludności zamieszkuje w miastach. Globalny wzrost zaludnienia w miastach jest szybszy niż na wsi. To stwarza wiele niepożądanych problemów, o których piszę w mojej książce.

 • Po raz pierwszy w historii ludzkości przekroczyliśmy ekologiczny limit naszej planety. To wydarzenie miało miejsce około 1985 roku. Nasza łączna globalna konsumpcja dóbr i energii jest większa, niż potencjał ekologiczny naszej planety. W obecnym czasie zaspokajamy globalną konsumpcję przez nadmierne zużywanie i eksploatację zasobów naturalnych, powiększając w ten sposób deficyt ekologiczny. Podtrzymujemy naszą egzystencję przez systematyczne wyniszczanie ziemi (Obj. 11, 18).

  Gdybyśmy chcieli zapewnić dla wszystkich państw na świecie taki sam styl życia jaki jest w zachodnich krajach europejskich, musieli byśmy mieć teraz cztery takie planety jak Ziemia! W roku 2050 będziemy musieli mieć przynajmniej pięć takich planet.8 Jest rzeczą oczywistą, że przy obecnej naszej gospodarce, nie mamy wystarczająco miejsca dla wszystkich ludzi. Nasza planeta obfituje w wielkie bogactwa, lecz pod wpływem naszej nierozsądnej eksploatacji całkowity jej potencjał nie jest w pełni wykorzystany.

 • Po raz pierwszy w historii ludzkości odczuwamy zwiększający się globalny brak wody. Woda jest podstawą życia. W Azji 730 milionów ludzi (odpowiada to liczbie ludności żyjącej w Stanach Zjednocznonych, Kanadzie, Zachoniej Europie, Australii i Japonii) nie ma dostępu do czystej wody. W Afryce liczba ta wynosi ponad 300 milionów. Tak więc, brak wody odczuwany jest dotkliwie w najbardziej zaludionych rejonach naszej planety i sytuacja ciągle się pogarsza.

  W rejonie Azjo-Pacyfiku około pół miliona niemowląt umiera każdego roku z powodu braku czystej wody do picia, jak również z braku odpowiednich warunków sanitarnych.

  Między 1959 a 1990 zapotrzebowanie na wodę w Europie i Azji wzrosło prawie sześciokrotnie. Oblicza się, że w roku 2025, 25 państw afrykańskich odczuwać będzie dotkliwy brak wody.

  W 2000 roku, 44% ludności świata (tj. ponad 2 razy wiecej niż całkowita liczba ludzi żyjących w bogatych krajach) nie miała dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. W najmniej rozwiniętych krajach, 55% ludności nie miało dostępu do urządzeń sanitarnych i 37% do czystej wody. Blisko 2,4 miliarda ludzi na świecie żyje w krajach o dotkliwym braku wody. W roku 2030, ta liczba wzrośnie do około czterech miliardów.

  Po raz pierwszy w historii ludzkości, mamy problem ze zwiększającym się globalnym brakiem ziemi uprawnej. Obecnie, ponad 800 milionów ludzi na świecie cierpi glód. W międzyczasie, na skutek złej gospodarki, tracimy każdego roku około 10 milionów hektarów ziemi uprawnej, co oznacza, że każdego roku możemy wyżywić 50 milionów mniej ludzi.9

 • Po raz pierwszy w historii ludzkości niszczymy atmosferę do takiego stopnia, że zmieniamy globalny klimat. Obecnie, nasza światowa emisja dwutlenku węgla do atmosfery wynosi około 29 miliardów ton na rok. Spodziewana emisja w roku 2030 będzie wynosiła około 54 miliardów ton na rok.

 • Do obecnego czasu, wyemitowaliśmy w atmosferę blisko 800 miliardów ton dwutlenku węgla glównie przez spalanie paliw kopalnych (ropy naftowej, węgla i gazu). Nigdy dotąd, podczas całego istnienia ludzkości na tej planecie, nie mieliśmy tak wielkiego nagromadzenia dwutlenku węgla w atmosferze, jak to mamy obecnie. W dodatku emitowane są też inne gazy, takie jak metan i tlenki azotu, które rownież powodują ciągle wzrastającą temperaturę ziemi. Globalne ocieplenie wzrasta teraz szybciej niż się spdziewaliśmy i istnieje obawa, że wkrótce nie będziemy tego w stanie kontrolować.

 • Po raz pierwszy w historii ludzkości zagraża nam globalny kryzys energii. Nasza prawie całkowita zależność od paliw kopalnych nie daje nam wielkiej nadziei na przyszłość. Szczyt produkcji ropy naftowej jest spodziewany w roku 2010 a szczyt produkcji gazu w roku 2030. Zapotrzebowanie na ropę naftową bedzie ciągle wzrastać lecz jej produkcja będzie się zmniejszać. Cena benzyny będzie szła w górę i nikt nie będzie miał no to rozwiązania.

  Przyszłość transportu, który zależny jest niemal całkowicie od ropy naftowej, jest niepewna. Bez sprawnego transportu życie zostanie sparaliżowane lub w najlepszym przypadku będzie mocno utrudnione. Ceny artykułów niezbędnych nam do życie będą wrastały.

 • Po raz pierwszy ludzie masowo niszczą lasy co powoduje niepożądane masowe wyginięcie gatunków.

 • Po raz pierwszy w historii ludzkości, ludzie wynaleźli broń masowej zagłady: jądrową, chemiczną i biologiczną. Po raz pierwszy możemy zabić wielokrotnie wszystkich ludzi na świecie. Tylko raz by oczywiście wystarczyło, ale w naszym obłąkaniu robimy wszystko, by się upewnić, że możemy to uczynić więcej niż raz.

 • Po raz pierwszy w historii ludzkości mamy do czynienia z raptownie wzrastajacą globalną nierównością. Po raz pierwszy około 20% ludności na świecie zagrabia ponad 80% światowych naturalnych zasobów.

  W roku 1820 dochód narodowy (Produkt Narodowy Brutto, PNB) w bogatych krajach był tylko trzykrotnie większy niż w krajach biednych, tzn. biedne kraje były tylko trzy razy biedniejsze niż kraje bogate. W roku 2000 były one już 80 razy biedniejsze, a w roku 2010 będą około 100 razy biedniejsze. Ponadto, w krajach biedniejszych żyje teraz 4,5 razy więcej ludzi niż w krajach bogatszych. Po raz pierwszy w historii ludzkości wzrastająca nierówność globalna, powoduje wzrastające globalne napięcia między narodami, które mogą doprowadzić do końcowej tragicznej konfrontacji światowej.

  Kraje rozwijające się nie mają przyszłości. Obecnie konsumpcja towarów i energii w najbogatszych państwach jest okolo 10 razy wyższa niż konsumpcja w krajach najbiedniejszych. Biorąc pod uwagę, że nawet teraz mamy już deficyt ekologiczny, ta wysoka i ciągle rosnąca konsumpcja w krajach bogatych, jest niebezpiecznym zakłóceniem równowagi ogólnoświatowej.

  W obecnym czasie, poszczególne rządy świata współdziałają w walce z terroryzmem. Co się stanie, gdy biedniejsze i bardziej zaludnione kraje takie jak Indonezja, Indie i Chiny, zdadzą sobie sprawę z tego, że nigdy nie zdołają dorównać krajom bogatym? Co się stanie, gdy biedniejsze kraje zdadzą sobie sprawę, że nigdy nie będą mogły cieszyć się takim samym stylem życia jaki jest uważany za normalny w krajach bogatych? Nawet już teraz narody są rozgniewane. Co się stanie, gdy ich gniew i nienawiść dojdą do punktu kulminacyjnego? W desperacji, nawet ten który jest słaby może odważyć się zaatakować mocnego. ,,I rozgniewały się narody, i przyszedł gniew twój... ” (Obj. 11: 18)

Czy nie jest naszym obowiązkiem znać czas w którym żyjemy? Czy nie jest naszym obowiązkiem śledzić i rozumieć bieżące krytyczne wydarzenia?

Deklaracja laureatów nagrody Nobla The Nobel Laureates Declaration on the Survival of Mankind, przedstawia wizję świata, „...w którym ludzie będą mogli żyć w godności, pokoju i braterstwie.” Co za godna i wzniosła idea? Co też za wspaniałe pole dla naszej działalności? Ale my wolimy stać na boku, bezczynni i bezużyteczni. Czy nie mamy nic do wniesienia dla zrealizowania tej wizji? Jak długo jeszcze będziemy trwać w uśpieniu i bezczynności? Jak długo jeszcze będziemy bezużyteczni i żyjący w świecie oderwanym od rzeczywistości, w świecie snów i marzeń? Jak długo jeszcze będziemy zaniedbywać tą doskonałą okazję, jakiej nam dostarczają szybko postępujące, niezwykle ważne wydarzenia światowe? Jak długo te siedem gromów pozostaną zapomniane przez tych, którzy powinni prowadzić świat ku ich zrozumieniu?

„Albowiem jeźliby trąba niepewny głos dała, któż się do boju gotować będzie?” (1 Kor. 14, 8 BG).


1. Obszerniejsza wersja tej ksiązki wydana została najpierw w Australii pod tytułem: The Little Green Handbook, A Guide to Critical Global Trends, a rok później w Stanach Zjednoczonych pod tytułem: The Litle Green Handbook: Seven Trends Shaping the Future of Our Planet. W roku 2007 książka ta została przetłumaczona na język chiński. (Powróć)

2. Zakończyłem moją książkę cytatem Alberta Einsteina. Chcę tu zacytować przynajmniej jedno zdanie z jego wypowiedzi: ,,Naszym zadaniem musi być uwolnienie samych siebie z tego więzienia [samolubstwa] przez poszerzenie naszego kręgu współczucia, żeby otoczyć nim wszystkie żyjące stworzenia i całą naturę w jej pięknie”. Wielu innych wielkich myślicieli podziela tę samą wizję. Rozumieją oni, że nasza przyszłość może być zapewniona tylko jeżeli zmienimy radykalnie nasz sposób życia. (Powróć)

3. Stern, N. Peters, S. Bakhshi, V. Bowen, A Cameron, C. Catocsky, S. Crane, D. Cruickshank, S. Dietz, S. Edmonson, N. Garbett, S. I. , Hamid, I… Hoffman, G. Ingram, D. Jones, B. Patmore, N. Radcliffe, H. Sathiyarajah, R. Stock, M. Taylor, C. Vernon, T. Wanjie, H. and Zenghelis, D. 2006, Stern Review: The Economics of Climate Change, HM Treasury, London. (Powróć)

4. Bierbaum, R.M. and Raven, P.H.2007, ‘A Two-Pronged Climate Strategy’, Science, 316(5821)17; Scientific Expert Group on Climate Change 2007, Confronting Climate Change: Avoiding the Unimaginable and Confronting the Unavoidable, Report prepared for the United Nations Commission on sustainable Development, Sigma XI, Research Triangle Park, NC, and the United Nations Foundation, Washington, DC. (Powróć)

5. Rok 2020 nie powinien być interpretowany jako koniec świata. Ta data oznacza tylko wielkie prawdopodobieństwo, że nasza szansa kontroli klimatu zostanie na zawsze utracona. (Powróć)

6. Obszerniejsza informacja na ten temat może być znaleziona w mojej książce, The Little Green Handbook Seven Trends Shaping the Future of Our Planet, New York, USA. (Powróć)

7. Dla tych, którzy lubią matematykę, wzrost ludności opisany jest funkcją hyperboliczną. Według tej funkcji, przyrost lundości jest początkowo powolny ale po pewnym długim czasie staje się on tak gwałtowny, że wygląda jak eksplozja. (Powróć)

8. Jeżeli weźmiemy pod uwagę standard życia w takich państwach jak USA lub Australia, potrzeba by nam było sześć planet teraz i osiem w 2050 roku. (Powróć)

9. Ta cyfra jest obliczona pod załozeniem diety wegetariańskiej. (Powróć)


 

Komentarze